Ochrana osobních údajů

Zvolte si typ nemovitosti

Ochrana osobních údajů

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.realitykorber.cz ( Správce osobních údajů společnost Reality Körber a partneři, s.r.o, se sídlem Praha 7, Holešovice, U letenského sadu 133/7, IČ 02892006), našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás
* jaké osobní údaje budeme zpracovávat
* za jakým účelem budeme Vaše údaje zpracovávat
* kdo další bude údaje zpracovávat
* po jakou dobu budeme údaje zpracovávat
* jaká jsou Vaše práva ohledně ochrany osobních údajů

a) Jaké osobní údaje budeme zpracovávat Budou to pouze osobní údaje, které nám poskytnete v nezbytně nutném rozsahu zejména pro plnění smluv, může to být cestou, kdy nás kontaktujeme prostřednictvím našich webových stránek nebo našich stránek na sociálních sítích. Předpokladem je, že veškeré údaje budou pravdivé a o případných změnách nás budete informovat.

b) Za jakým účelem budeme Vaše údaje zpracovávat

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a jsou vyžadovány pouze nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše žádost nemusí mít písemnou formu, může být vyslovena ústně, a to i po telefonu.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na korber@realitykorber.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 1. Kdo další bude údaje zpracovávat
 • Poskytovateli IT služeb
 • Poskytovateli advokátních služeb
 • Účetní firmě
 • Makléři naší realitní společnosti
 1. Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše

služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

 1. Jaká jsou Vaše práva ohledně ochrany osobních údajů

  A.PRÁVO NA PŘÍSTUP KOSOBNÍM ÚDAJŮM

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
C. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO „BÝT ZAPOMENUT“) V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
E. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G.PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách www.uoou.cz

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese korber@realitykorber.cz
Děkujeme za pozornost.